Logo
  • 0 Giỏ hàng
Việt Nam - Thành viên thứ 21 của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế
18/07/2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành liên quan (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài Chính, Bộ Ngoại giao và Bộ tư pháp) thực hiện đàm phán gia nhập Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA). Tại phiên họp Hội đồng lần thứ 83 tại Laxenburg Cộng hòa Áo, Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế đã chính thức làm lễ đón nhận Việt Nam - nước thành viên thứ 21 của mình.
Tham gia buổi lễ công bố có đại diện Hội đồng của 20 nước thành Viên, phía Việt Nam có GS. Nguyễn Đình Công, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), ông Nguyễn Thiệp, Đại sứ Việt Nam tại Áo cùng một số thành viên của VAST. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chấp nhận như một tổ chức thành viên quốc gia, đại diện cho Việt Nam, từ ngày 01 tháng 11 năm 2013. Phiên họp Hội đồng lần này cũng ra nghị quyết công nhận thành viên hội đồng từ Việt Nam như một thành viên của Ủy ban thành viên IIASA.

IIASA là tổ chức quốc tế độc lập, định hướng nghiên cứu về chính sách và chiến lược cho các vấn đề mang tính toàn cầu, tập trung vào 3 lĩnh vực chính năng lượng, biến đổi khí hậu; lương thực và nước; đói nghèo và bình đẳng. Các nghiên cứu của IIASA nhằm tìm kiếm các giải pháp đưa ra những chính sách và quản lý những vấn đề toàn cầu mà một nước đơn lẻ không thể giải quyết được. Việt Nam trở thành thành viên thứ 21 của IIASA sẽ là điều kiện tốt để các nhà khoa học được tham gia các chương trình đào tạo hè hàng năm về các lĩnh vực năng lượng, nước, môi trường, biến đổi khí hậu,… do IIASA tổ chức. Cán bộ khoa học trẻ của Việt Nam cũng sẽ được tham gia chương trình đào tạo sau tiến sĩ cũng như cơ hội tham gia các dự án quốc tế do IIASA thực hiện.

GS. Nguyễn Đình Công, Phó chủ tịch VAST và Đại sứ Việt Nam tại Áo, Nguyễn Thiệp phát biểu trong buổi lễ kết nạp Việt Nam, thành viên thứ 21 của IIASA trong phiên hop Hội đồng thứ 83 của IIASA, Laxenburg, Austria

Với mục đích đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi ích cho đất nước, cùng với các nước thành viên của IIASA, Việt Nam xác định trong thời gian tới việc đề cử cán bộ khoa học trẻ tham gia các chương trình đào tạo do IIASA tổ chức, đặc biệt quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực sau tiến sĩ là nhu cầu cấp thiết để có thể tiếp cận và tham gia mạng dữ liệu liên quan nhằm cung cấp cho việc phân tích các vấn đề mang tính quốc gia trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.

Ninh Khắc Bản, Trưởng ban Hợp tác quốc tế
Tags
0437568261